பெரியார் நூலக வாசகர் வட்டம்


கலைஞரின் நெஞ்சுக்கு நீதி - தொடர் சொற்பொழிவு - 9

'ஒரு விரல் புரட்சி 'கோ.கருணாநிதி அவர்கள் உரை

நூல் திறனாய்வு

கலைஞரின் நெஞ்சுக்கு நீதி

வாசகர் வட்டம் 20.09.2018

திராவிடர் இயக்கத்தில் மகளிர் பங்கு-எழுத்தாளர் ஓவியா(பொழிவு-1)

2016 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்-கவிஞர் கலி. பூங்குன்றன்

பெரியார் சுயமரியாதை சமூகநீதி(பொழிவு-11)-சு. அறிவுக்கரசு

பெரியார் சுயமரியாதை சமூகநீதி(பொழிவு-10)-சு.அறிவுக்கரசு

பெரியார் சுயமரியாதை சமூகநீதி(பொழிவு-9)-சு.அறிவுக்கரசு

பெரியார் சுயமரியாதை சமூகநீதி (பொழிவு-8) - சு.அறிவுக்கரசு

பெரியார் சுயமரியாதை சமூகநீதி (பொழிவு-7) - சு. அறிவுக்கரசு

பெரியார் சுயமரியாதை சமூகநீதி (பொழிவு-6) - சு.அறிவுக்கரசு